پیشنهاد شغلی در کانادا (JOB OFFER)

پیشهاد بکار گماری در کانادا (JOB OFFER)

  • پیشنهاد بکارگماری نیروی خارجی و یا (Job Offer) به گواهی و یا مجوز دولتی گفته میشود که صادر کننده آن دولت فدرال کشور کانادا میباشد و برای کار موقت در این کشور تحت شراط مشخص ارائه میگردد که در آن جزئیات کاری که باید فرد خارجی در کانادا انحام دهد آمده است. اصولا این مجوز حاوی اطلاعات کمتری از یک قرارداد کاری ما بین کارفرما و بکارگمارده می باشد. این نامه حاوی اطلاعاتی نظیر:

میزان حقوق دریافتی بکارگمارده شده و کسورات آن.

شرح وظایف فرد بکارگمارده شده.

شرایط کار مانند ساعات کار.

اگر دریافت کننده پیشنهاد کاری به برگه “ارزشیابی اثرات اشتغال بر بازار کاری کانادا” که بطور خلاصه به آن LMIA میگویند، نیاز داشته باشد، باید یک کپی از پیشنهاد کاریی که از کارفرمای کانادایی دریافت کرده است را ضمیمه درخواست مجوز کار (Work Permit) خود بنماید.

برخی از کارفرمایان برای بکارگماری نیروی خارجی در کسب و کار خود نیازی به تهیه LMIA ندارند.

پیشنهاد شغلی در کانادا (JOB OFFER)
فهرست